مشاهده بخشنامه ها و دستورالعمل ها


بخشنامه ارزيابي ميزخدمت الكترونيكي شماره 439457 مورخ 1397/08/20 سازمان اداري و استخدامي كشور

راهنماي مميزي استقرار ميزخدمت و ارزيابي اجراي دستورالعمل آن شماره 1717668 مورخ 1396/12/06


دستورالعمل ميز خدمت شماره 1538588 مورخ 1396/09/07

راهنماي استقرار ميزخدمت حضوري شماره 32267 مورخ 1397/01/29